Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 12:5

5Née ní, do bándáóto Pétero sɨmɨ sị́gịnị íri. Tɨ́ lá zɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go ní ndị́sịyé kótrụ royé íni ini zɨ́ Lomo gɨ ro Pétero kɨ́ rokoꞌbụyé mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index