Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 12:6

6Sɨmɨ ndụlụ bɨ ꞌdáꞌdá gɨ zɨ́ Eróde kɨ́ ꞌdíꞌbiógụ Pétero ꞌdécị ngbanga a ní, Pétero nɨ kóo mɨꞌdúꞌduné mɨódóne kɨ́ káꞌdá késị́ e gbre, kɨ́ asikíri gbre dongáne. Asikíri máa yée ga bɨ kóo do bi moko ore ní nɨyí ꞌbɨ eyé mɨtóroyé bándá mbotụ sị́gịnị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index