Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 12:7

7ꞌDiya káa ní, zɨ́ maláyika ꞌbɨ Ngére Lomo ólụ́ne tóroné, zɨ́ bi óṇgóne ꞌdị́cị́ sị́gịnị ore wéé. Zɨ́a kị́zị Pétero ro fúndú a, do úrú wo, zɨ́a úku ledre zɨ́ Pétero kɨ́dí, “ꞌDiꞌdiya ị́nyịógụ mu ꞌdága.” Geré zɨ́ káꞌdá késị́ ga gére née ndéꞌdé útúóyó royé gɨ ro sị́lị́a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index