Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 13:41

41Zɨ́ Lomo úku ledre kɨ́dí,

“ ‘Lúrúsé aka, sée ꞌyị ga bɨ ndị́sịsé úkucáyi ledre gɨ romá ní,

tarasé nɨ karanée ị́drị́ zɨ́se úyusé mɨúyu.

Mááyí ógụ méngị ledre sɨmɨ sịndị́ kadra esé

útúásásé ṇgúṇgu a wá,

abú ngíti ꞌyị uku yeme ledre gɨ roa zɨ́se.’ ”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index