Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 14:14

14Sɨmɨ bɨ ꞌyịmɨkása ga bɨ, Baranába e kɨ́ Páwulo uwúnɨ́ ledre née kenée ní, zɨ́ye lófo bongó e gɨ royé zɨ́ye ngásá útúye dongará tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga gére née, kɨ́ gbúrógbóye kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index