Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 14:17

17Tɨ́ lá bɨ ba ní, Lomo ndịsị fú lá ꞌdódo roné zɨ́se kɨ́dí, née nɨ bo kɨ́ bɨlámá éyị́ ga bɨ ndịsị méngị yée zɨ́se ní. Ndịsị kása iní zɨ́se gɨ komo ere do fụtụ́ éyị́ mɨánu esé e sɨmɨ bɨlámá sịndị́ kadra, nɨ ne ꞌyị bɨ ndịsị íꞌbí éyị́ mɨánu zɨ́se, kpá ꞌyị óto sée kɨ́ rokinyi.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index