Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 14:22

22Sɨmɨ gara ga bɨ nderéogụnɨ́ gɨ sɨmɨyé née ní, zɨ́ye ndị́sịyé sáká ꞌyị ga bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ní gɨ ro zɨ́ye tóroyé ngbúó sɨmɨ ṇgúṇgu ledre eyé. Zɨ́ye úku ledre kɨ́dí, “Azé ꞌdóꞌdó mɨꞌdóꞌdó kí azé fú ógụ ꞌbe ꞌbɨ Lomo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index