Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 14:24

24Gɨ do kacɨ́ bɨ Páwulo e kɨ́ Baranába gamáonzónɨ́ bi ga bɨ sɨmɨ Pịsị́dịya go ní, zɨ́ye ndéréógụyé sɨmɨ káṇgá bɨ Pamafíliya ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index