Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 14:3

3Née ní zɨ́ Páwulo e kɨ́ Baranába lúꞌbúye ore cúkuꞌdée, do ndị́sị ódroyé kɨ́ rokoꞌbụ gɨ ro Ngére Yésụ, bɨ ꞌdodo kɨ́dí maꞌdíi íꞌbí rokoꞌbụ ne zɨ́ye ndị́sịyé méngị mɨngburoko ledre ga bɨ kɨ́ rokoꞌbụyé, kɨ́ yée ga bɨ tara ꞌyị ndịsị ị́drị́ gɨ zɨ́ye mɨị́drị́ ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index