Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 14:9

9Zɨ́ oꞌdo née ndị́sịné índi mbílíne úwú ledre bɨ Páwulo ndịsị úku a ba. Zɨ́ Páwulo lúrú cụ́ mbigí kụṛụꞌbụ komoa, zɨ́a ówo a kɨ́dí oꞌdo ba ṇguṇgu ledre Yésụ go, utúasá go do yómo wo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index