Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15

ꞌYị e kotrụnɨ́ royé sɨmɨ Yerụsaléma

1Zɨ́ ngíti géyị yaꞌdá e ógụyé gɨ sɨmɨ káṇgá ꞌbɨ Yụdáya sɨmɨ gara bɨ Ánatiyoko ní tónóye ꞌdódo ledre zɨ́ ꞌyị ga bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ní kɨ́dí, “Togụ́ útúsé ngbuṛu káa zɨ́ bɨ lorụ bɨ Mụ́sa ꞌdodo ní wá, ómosé wá.” 2Zɨ́ Páwulo e kɨ́ Baranába ndị́sịyé ítí kangú kɨ́ngaya kɨ́ úku lóꞌbó ledre née dongaráye kéye. Gɨ ore née ní, do gélé Páwulo e kɨ́ Baranába kɨ́ ngíti géyị lafúye ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go ní gɨ ro do ndéréye ódro ledre gɨ ro ledre née kɨ́ ꞌyịmɨkása e kɨ́ mɨngburoko ꞌyị ga bɨ sɨmɨ Yerụsaléma ní. 3Zɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go ní íꞌbí mɨsiꞌdi zɨ́ye ndéréye. Nderénɨ́ kóo kpụrụ́ gɨ sɨmɨ káṇgá ga bɨ Fonị́sịya kɨ́ Samáriya ní. Zɨ́ye lị́kpị́ ledre gɨ ro ꞌyị ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ ní. Zɨ́ ledre née óto ꞌyị ga bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ní ídíye kɨ́ mongụ́ rokinyi. 4Sɨmɨ bɨ nderéogụnɨ́ sɨmɨ Yerụsaléma ní, zɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go ní, kɨ́ ꞌyịmɨkása e nda kɨ́ mɨngburoko ꞌyị ga bɨ íri ní ꞌdíꞌbi yée sɨmɨ sụmụ. Zɨ́ Páwulo e kɨ́ Baranába lị́kpị́ ledre ga bɨ Lomo mengị yée kpụrụ́ gɨ sɨmɨyé ní zɨ́ye.

5Tɨ́ lá zɨ́ ngíti géyị ꞌyị ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Yésụ máa yée ga bɨ ꞌbɨ eyé Farụsáyo e ní úku ledre kɨ́dí, “ꞌYị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní, idínɨ́ útú ngbuṛu, do ndị́sịyé lódụ́ lorụ ꞌbɨ Mụ́sa.”

6Zɨ́ ꞌyịmɨkása e kɨ́ mɨngburoko ꞌyị e yóko royé ódroyé do ledre née. 7Gɨ do kacɨ́ ngbángbá ódro, zɨ́ Pétero ị́nyịógụné ꞌdága ódroné zɨ́ye kɨ́dí, “Owụ́ ꞌbɨ babá e, ówosé bú kɨ́dí Lomo gelé máa goó ꞌdesị́ gɨ dongaráse gɨ ro zɨ́ ꞌyị ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní úwú bɨlámá ledre ꞌbɨ Yésụ gɨ taramá gɨ ro zɨ́ye ṇgúṇgu a. 8Lomo bɨ owo sómụ́ ledre ꞌbɨ ꞌyị e mbá bú ní, ꞌdodo go kɨ́dí née oto ꞌbúye go. Sɨmɨ bɨ kása ꞌDówụ́ne zɨ́a ógụ ndị́sịné sɨmɨyé káa zɨ́ bɨ kóo mengị zɨ́ze ní. 9Ifi ené dongaráze kéye wá, lụlụoyó lá lúyú ledre eyé gɨ zɨ́a bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre Ngére Yésụ go ní. 10Bɨ kenée ní, éyị́ bɨ ílisé úzu Lomo kɨ́ ị́mbị́óto mongụ́ éyị́ owóowó do ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní, bɨ gba zée kɨ́ bulúnduzé e utúasázé ị́mbị́ a wá ní gɨ ro ꞌdi? 11Ngére ezé Yésụ mengị bɨlámá ledre go zɨ́ze, gɨ zɨ́a bɨ ṇguṇguzé ledre ené ní, zɨ́ Lomo yómo zée kpá káa zɨ́ bɨ kóo yomo ꞌyị ga bɨ ndanɨ́ Yụ́da e wá sɨmɨ bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre Yésụ ní.”

12Zɨ́ ꞌyị ga bɨ kóo yokonɨ́ royé ore ní mụ́kụ́ye ꞌduo tí, ndị́sị úwú kacɨ́ mɨngburoko ledre kɨ́ ledre ga bɨ tara ꞌyị e ndịsị ị́drị́ gɨ zɨ́a mɨị́drị́ bɨ Baranába e kɨ́ Páwulo ndịsịnɨ́ lị́kpị́ a bɨ Lomo mengị kpụrụ́ gɨ sɨmɨyé dongará ꞌyị ga bɨ ndanɨ́ Yụ́da e wá ní. 13Sɨmɨ bɨ ukuonzónɨ́ ledre eyé go ní, zɨ́ Yakóbo úku ledre zɨ́ye kɨ́ kúrúne ꞌdága kɨ́dí, “Owụ́ ꞌbɨ babá e, úwúsé aka ledre bɨ mááyí úku a ba. 14Simúna lịkpị́ yeme mɨsiꞌdi bɨ kóo Lomo ꞌdodo sáká éyị́ ené zɨ́ ꞌyị ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní go sɨmɨ bɨ gelé ꞌyị e gɨ dongaráye zɨ́ye ídíye káa do ꞌyị ené e ní. 15Kúrú nébị e utúasá go kpịnị kɨ́e, káa zɨ́ bɨ nɨ mɨéké ní. 16Lomo uku kɨ́dí,

“ ‘Gɨ do kacɨ́ ba ní, mááyí ndáꞌbaógụ íꞌbílúgu ngére ꞌbɨ Dawídi

bɨ utú káa zɨ́ kụ́tụ́ bɨ ndụrụ go ní.

Mɨndụ́rụ a née ní,

mááyí ụ́bụ́lúgu a zɨ́a ndáꞌbaógụné rịngị́ do biné,

17gɨ ore, ngíti géyị sị́ do ꞌyị e mbá nɨyí ógụ zɨ́ma kɨ́ ꞌyị máa yée ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní, nɨyí ídí ꞌyị amá e. Máa Ngére máyéme kóo ledre ga gére née máa’-

18káa zɨ́ bɨ ꞌyị e ówonɨ́ kóo bú ꞌdesị́ ní.

19“Kacɨ́ sómụ́ ledre amá, ndazé ndị́sị tóro ꞌdụ́tụ kóꞌdụ́ ꞌyị ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní kɨ́ ndáꞌbalúgu royé zɨ́ Lomo wá. 20Nɨ mɨútúásáne idízé éké wáraga zɨ́ye kɨ́dí, ndanɨ́ ánu éyị́ mɨánu bɨ ꞌdanánɨ́ zɨ́ lomo ga bɨ yemenɨ́ yée kɨ́ sị́lị́ ꞌyị ní wá. Ndanɨ́ sóꞌdo royé kɨ́ ꞌyị bɨ ofụ́nɨ́ aka royé kéne wá ní wá. Ndanɨ́ kpá ánu esị togụ́ mbú sáma bangá bɨ kpuṛonyó ꞌdewenɨ́ lá go a ngárá sáma loloonzó roné gɨ sɨmɨ wá ní wá. 21Gɨ zɨ́a ꞌdodonɨ́ kóo lorụ bɨ Mụ́sa eké ní go ꞌdesị́ zɨ́ ꞌyị e sɨmɨ mɨngburoko gara e kacɨ́ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro e mbá sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro e.”

Wáraga zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ Yésụ ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní

22Nda née ní, zɨ́ ꞌyịmɨkása e kɨ́ ngíti géyị mɨngburoko ꞌyị e ndro kɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go ní za mbá, yéme ledre gɨ ro do gélé ꞌyị e gɨ dongaráye do kása yée kɨ́ Páwulo e kɨ́ Baranába sɨmɨ Ánatiyoko. Zɨ́ye gélé yaꞌdá e gbre Yụ́da bɨ ndịsịnɨ́ ndólo wo Barasába ní kɨ́ Síla bɨ nɨyí kɨ́ ledreyé owóowó zɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go sɨmɨ Yerụsaléma ore ní. 23Ba wáraga bɨ ekénɨ́ do kasa yée kɨ́e ní.

Zée ꞌyịmɨkása e kɨ́ ngíti géyị mɨngburoko ꞌyị e nda kɨ́ lafúse ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ káa zɨ́ sée ní. Iꞌbízé mandá go zɨ́se, sée ga bɨ ngárá ndásé Yụ́da e wá zɨ́se ṇgúṇgu ledre ené sɨmɨ gara bɨ Ánatiyoko sɨmɨ káṇgá bɨ Sụ́rịya nda kɨ́ káṇgá bɨ Silísiya íri ní.

24Uwúzé go kɨ́dí ngíti géyị ꞌyị e gɨ dongaráze gɨ yáa ogụnɨ́ go ndị́sị ꞌdóꞌdo sée kɨ́ ledre bɨ nɨ íꞌbí lerị́ sɨmɨ sanáse zɨ́a kpá kɨ́ sínyi sómụ́ ledre esé kɨ́ ledre ga bɨ ndịsịnɨ́ úku a ní. Iꞌbízé ezé mɨsiꞌdi née ze zɨ́ye wá. 25Bɨ kenée ní, kotrụzé rozé go ndro do bi kị́éꞌdo zɨ́ze go gélé ꞌyị e zɨ́ye ndéréye zɨ́se íri kɨ́ bɨlámá ezegámáze ga bɨ Baranába e kɨ́ Páwulo, 26ga bɨ kóo iꞌbínɨ́ royé zɨ́ umbu gɨ ro kéyị Ngére ezé Kɨ́résịto Yésụ ní. 27Bɨ nda go kenée ní, kasazé Yụ́da e gɨ yáa go zɨ́se íri kɨ́ Síla gɨ ro zɨ́se úwú ledre bɨ ekézé zɨ́se ba cụ́ gɨ tarayé. 28Utúasá go ro ꞌDówụ́ Lomo kpá ndro kɨ́ze kɨ́dí, utúasázé óto ngíti éyị́ mɨówó dosé rómo gɨ do lorụ bɨ ndị́sịsé lódụ́ a ní wá. 29Ndásé ánu éyị mɨánu bɨ ꞌdanánɨ́ zɨ́ lomo ga bɨ yemenɨ́ yée kɨ́ sị́lị́ ꞌyị ní wá. Ndásé sóꞌdo rosé kɨ́ ꞌyị bɨ ófụ́sé aka rosé kéne wá ní wá. Ndásé kpá ánu sáma togụ́ mbú esị bangá bɨ kpuṛonyó ꞌdewenɨ́ lá go a ngárá sáma loloonzó roné gɨ sɨmɨ a wá ní wá. Ídísé íꞌdí sị́lị́se gɨ ro éyị́ ga gére zɨ́ mɨndị́sịsé ídíne bɨlámáne.

Lomo idí kɨ́se íri.

30Zɨ́ yaꞌdá ga bɨ gelénɨ́ yée née ní ꞌdíꞌbi mɨsiꞌdi ndéréye sɨmɨ Ánatiyoko kɨ́ꞌdí bɨ ndolo yokonɨ́ zaá ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go ní do íꞌbí wáraga née ní zɨ́ye. 31Sɨmɨ bɨ ꞌyị e olonɨ́ wáraga née ní, zɨ́ye ídíye mbá kɨ́ rokinyi kɨ́ úwú ledre bɨ ukunɨ́ zɨ́a sáká yée ní. 32Yụ́da e kɨ́ Síla nɨyí ye nébị ga bɨ kóo ꞌdiꞌbinɨ́ ngbángbá sịndị́ kadra ndị́sị sáká yée kɨ́ úku ledre zɨ́ye gɨ ro zɨ́ye ídíye kɨ́ rokoꞌbụyé ní. 33-34Gɨ do kacɨ́ bɨ ndị́sịnɨ́ ore kɨ́ owụ́ sị́lị́ ca ní, zɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go ní íꞌbí mɨsiꞌdi zɨ́ye ndáꞌbayé, bɨlámáne zɨ́ ꞌyị ga bɨ kóo kasanɨ́ yée ní. 35Páwulo e kɨ́ Baranába idíakánɨ́ ꞌbɨ eyé cịkị sɨmɨ Ánatiyoko ore, kɨ́ꞌdí bɨ yée kɨ́ ngíti géyị tụ́ꞌdụ́ lafúye ndị́sịnɨ́ ꞌdódo bɨlámá ledre ꞌbɨ Ngére Yésụ ní.

Páwulo ifinɨ́ dongaráye kɨ́ Baranába

36Gɨ do kacɨ́ sị́lị́ ca, zɨ́ Páwulo úku ledre zɨ́ Baranába kɨ́dí, “Ndaꞌbazé aka mu lúrú lafúze ga bɨ kóo ꞌdodozé ledre gɨ ro Ngére Yésụ zɨ́ye kacɨ́ gara ga gére née mbá, gɨ ro zɨ́ze ówo mɨsiꞌdi bɨ ndịsịnɨ́ méngị ledre ga bɨ kóo ꞌdodozé zɨ́ye doa ní.” 37Baranába ili kóo ꞌdíꞌbiútú Yiwáni bɨ ndịsịnɨ́ kpá ndólo wo Márɨko ní kpa zɨ́ye ndéréye kéye. 38Tɨ́ lá kacɨ́ sómụ́ ledre ꞌbɨ Páwulo, ndaá mɨútúásáne zɨ́ye ꞌdíꞌbiútú wo wá, gɨ zɨ́a otoomo kóo yée sɨmɨ káṇgá bɨ Pamafíliya ní, mengị ogụzé kóo moko kéye gị do odụné wá. 39Zɨ́ lála káꞌdá ídíne dongará Páwulo e kɨ́ Baranába mɨórụné kɨ́ngaya. Gɨ ore zɨ́ye ífi sɨmɨyé. Zɨ́ Baranába ꞌdíꞌbi Márɨko zɨ́ye ꞌdógụ bi kɨ́ kuṛúngba ndéréye do cúkú Sáyípuroso. 40Zɨ́ Páwulo gélé Síla zɨ́ye ndéré ꞌbɨ eyé kéne, gɨ do kacɨ́ bɨ ꞌyị ga bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ininɨ́ ini zɨ́ Lomo do ótoómo yée do sị́lị́ Ngére Lomo gɨ ro zɨ́a lúrú bi kacɨ́ye ní. 41Zɨ́a ꞌdíꞌbi mɨsiꞌdi bɨ kpụrụ́ gɨ sɨmɨ Sụ́rịya kɨ́ Silísiya ní, kɨ́ úku ledre bɨ nɨ sáká ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go íri ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index