Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:1

ꞌYị e kotrụnɨ́ royé sɨmɨ Yerụsaléma

1Zɨ́ ngíti géyị yaꞌdá e ógụyé gɨ sɨmɨ káṇgá ꞌbɨ Yụdáya sɨmɨ gara bɨ Ánatiyoko ní tónóye ꞌdódo ledre zɨ́ ꞌyị ga bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ní kɨ́dí, “Togụ́ útúsé ngbuṛu káa zɨ́ bɨ lorụ bɨ Mụ́sa ꞌdodo ní wá, ómosé wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index