Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:10

10Bɨ kenée ní, éyị́ bɨ ílisé úzu Lomo kɨ́ ị́mbị́óto mongụ́ éyị́ owóowó do ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní, bɨ gba zée kɨ́ bulúnduzé e utúasázé ị́mbị́ a wá ní gɨ ro ꞌdi?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index