Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:14

14Simúna lịkpị́ yeme mɨsiꞌdi bɨ kóo Lomo ꞌdodo sáká éyị́ ené zɨ́ ꞌyị ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní go sɨmɨ bɨ gelé ꞌyị e gɨ dongaráye zɨ́ye ídíye káa do ꞌyị ené e ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index