Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:16

16Lomo uku kɨ́dí,

“ ‘Gɨ do kacɨ́ ba ní, mááyí ndáꞌbaógụ íꞌbílúgu ngére ꞌbɨ Dawídi

bɨ utú káa zɨ́ kụ́tụ́ bɨ ndụrụ go ní.

Mɨndụ́rụ a née ní,

mááyí ụ́bụ́lúgu a zɨ́a ndáꞌbaógụné rịngị́ do biné,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index