Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:2

2Zɨ́ Páwulo e kɨ́ Baranába ndị́sịyé ítí kangú kɨ́ngaya kɨ́ úku lóꞌbó ledre née dongaráye kéye. Gɨ ore née ní, do gélé Páwulo e kɨ́ Baranába kɨ́ ngíti géyị lafúye ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go ní gɨ ro do ndéréye ódro ledre gɨ ro ledre née kɨ́ ꞌyịmɨkása e kɨ́ mɨngburoko ꞌyị ga bɨ sɨmɨ Yerụsaléma ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index