Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:22

Wáraga zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ Yésụ ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní

22Nda née ní, zɨ́ ꞌyịmɨkása e kɨ́ ngíti géyị mɨngburoko ꞌyị e ndro kɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go ní za mbá, yéme ledre gɨ ro do gélé ꞌyị e gɨ dongaráye do kása yée kɨ́ Páwulo e kɨ́ Baranába sɨmɨ Ánatiyoko. Zɨ́ye gélé yaꞌdá e gbre Yụ́da bɨ ndịsịnɨ́ ndólo wo Barasába ní kɨ́ Síla bɨ nɨyí kɨ́ ledreyé owóowó zɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go sɨmɨ Yerụsaléma ore ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index