Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:23

23Ba wáraga bɨ ekénɨ́ do kasa yée kɨ́e ní.

Zée ꞌyịmɨkása e kɨ́ ngíti géyị mɨngburoko ꞌyị e nda kɨ́ lafúse ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ káa zɨ́ sée ní. Iꞌbízé mandá go zɨ́se, sée ga bɨ ngárá ndásé Yụ́da e wá zɨ́se ṇgúṇgu ledre ené sɨmɨ gara bɨ Ánatiyoko sɨmɨ káṇgá bɨ Sụ́rịya nda kɨ́ káṇgá bɨ Silísiya íri ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index