Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:24

24Uwúzé go kɨ́dí ngíti géyị ꞌyị e gɨ dongaráze gɨ yáa ogụnɨ́ go ndị́sị ꞌdóꞌdo sée kɨ́ ledre bɨ nɨ íꞌbí lerị́ sɨmɨ sanáse zɨ́a kpá kɨ́ sínyi sómụ́ ledre esé kɨ́ ledre ga bɨ ndịsịnɨ́ úku a ní. Iꞌbízé ezé mɨsiꞌdi née ze zɨ́ye wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index