Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:28

28Utúasá go ro ꞌDówụ́ Lomo kpá ndro kɨ́ze kɨ́dí, utúasázé óto ngíti éyị́ mɨówó dosé rómo gɨ do lorụ bɨ ndị́sịsé lódụ́ a ní wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index