Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:29

29Ndásé ánu éyị mɨánu bɨ ꞌdanánɨ́ zɨ́ lomo ga bɨ yemenɨ́ yée kɨ́ sị́lị́ ꞌyị ní wá. Ndásé sóꞌdo rosé kɨ́ ꞌyị bɨ ófụ́sé aka rosé kéne wá ní wá. Ndásé kpá ánu sáma togụ́ mbú esị bangá bɨ kpuṛonyó ꞌdewenɨ́ lá go a ngárá sáma loloonzó roné gɨ sɨmɨ a wá ní wá. Ídísé íꞌdí sị́lị́se gɨ ro éyị́ ga gére zɨ́ mɨndị́sịsé ídíne bɨlámáne.

Lomo idí kɨ́se íri.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index