Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:38

38Tɨ́ lá kacɨ́ sómụ́ ledre ꞌbɨ Páwulo, ndaá mɨútúásáne zɨ́ye ꞌdíꞌbiútú wo wá, gɨ zɨ́a otoomo kóo yée sɨmɨ káṇgá bɨ Pamafíliya ní, mengị ogụzé kóo moko kéye gị do odụné wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index