Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:4

4Sɨmɨ bɨ nderéogụnɨ́ sɨmɨ Yerụsaléma ní, zɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go ní, kɨ́ ꞌyịmɨkása e nda kɨ́ mɨngburoko ꞌyị ga bɨ íri ní ꞌdíꞌbi yée sɨmɨ sụmụ. Zɨ́ Páwulo e kɨ́ Baranába lị́kpị́ ledre ga bɨ Lomo mengị yée kpụrụ́ gɨ sɨmɨyé ní zɨ́ye.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index