Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:40

40Zɨ́ Páwulo gélé Síla zɨ́ye ndéré ꞌbɨ eyé kéne, gɨ do kacɨ́ bɨ ꞌyị ga bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ininɨ́ ini zɨ́ Lomo do ótoómo yée do sị́lị́ Ngére Lomo gɨ ro zɨ́a lúrú bi kacɨ́ye ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index