Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:5

5Tɨ́ lá zɨ́ ngíti géyị ꞌyị ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Yésụ máa yée ga bɨ ꞌbɨ eyé Farụsáyo e ní úku ledre kɨ́dí, “ꞌYị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní, idínɨ́ útú ngbuṛu, do ndị́sịyé lódụ́ lorụ ꞌbɨ Mụ́sa.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index