Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:8

8Lomo bɨ owo sómụ́ ledre ꞌbɨ ꞌyị e mbá bú ní, ꞌdodo go kɨ́dí née oto ꞌbúye go. Sɨmɨ bɨ kása ꞌDówụ́ne zɨ́a ógụ ndị́sịné sɨmɨyé káa zɨ́ bɨ kóo mengị zɨ́ze ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index