Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 16:1

Páwulo gelé Timatíyo e kɨ́ Síla

1Zɨ́ Páwulo e kɨ́ Síla ndéréye sɨmɨ gara ga bɨ Dérebe kɨ́ Lísitra ní, kɨ́ꞌdí bɨ ngúru ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ bɨ kɨ́ ịrịné Timatíyo ndịsị ndị́sị ní. Mbágáa nɨ kóo Yụ́da bɨ ṇguṇgu ledre ꞌbɨ Yésụ go ní, tɨ́ lá ꞌbụ a nɨ kóo ꞌbɨ ené Gịrị́gị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index