Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 16:19

19Sɨmɨ bɨ mɨngburoko ꞌyị ꞌbɨ owụ́kára née owonɨ́ yaá mɨsiꞌdi ꞌbɨ ówo késị́ eyé sinyí go ní, zɨ́ye ꞌdíꞌbi Páwulo e kɨ́ Síla lála yée ndéré kɨ́ye kóꞌdụ́ mɨngburoko ꞌyị e do bi bɨ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ndịsịnɨ́ kótrụ royé doa ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index