Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 16:23

23Gɨ do kacɨ́ mongụ́ ócó bɨ ocó sinyinɨ́ Páwulo e kɨ́ Síla kɨ́e ní, do ónzó yée kpá drú sɨmɨ sị́gịnị. Zɨ́ye úku ledre zɨ́ ꞌyị bɨ ndịsị lúrú bi kacɨ́ sị́gịnị ore ní kɨ́dí, idí ꞌdụ́tụ mbotụ kacɨ́ye bɨlámáne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index