Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 16:24

24Sɨmɨ bɨ ukunɨ́ ledre zɨ́a kenée ní, zɨ́ ꞌyị lúrú bi kacɨ́ sị́gịnị née ónzó yée sɨmɨ sị́gịnị do ódóngéṛị sịndị́ye ro ngbuṛu kágá bɨ ṛịị́ yana ꞌdị́cị́ íri ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index