Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 16:25

25Nda go gbóo kɨ́ yana ndụlụ, sɨmɨ bɨ Páwulo e kɨ́ Síla nɨyí ndị́sị íni ini zɨ́ Lomo kɨ́ ndị́sị kófó ịrịa ní, zɨ́ ꞌyị ga bɨ kóo mɨꞌdíꞌbiyé sɨmɨ sị́gịnị ore ní ndị́sịyé índi mbílíyé zɨ́ye.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index