Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 16:26

26ꞌDiya káa ní, zɨ́ mongụ́ bɨsinyí kịꞌdị káṇgá kị́zị ꞌdị́cị́ sị́gịnị kú gɨ sɨmɨ káṇgá. Geré zɨ́ mbotụ e líkpíye mbá, zɨ́ káꞌdá késị́ ga bɨ odóngeṛịnɨ́ ꞌyị ga bɨ nɨyí mɨꞌdíꞌbiyé sɨmɨ sị́gịnị ore ní ꞌdécịyé mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index