Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 16:3

3Páwulo ili kóo ꞌdíꞌbiútú Timatíyo kpa zɨ́ye ndéréye kéye, née ní zɨ́a óto Timatíyo zɨ́a útúne ngbuṛu, gɨ zɨ́a Yụ́da ga bɨ kóo do bi bɨ ndịsị ndị́sị doa ní owonɨ́ mbá bú kɨ́dí ꞌbụ Timatíyo nɨ Gịrị́gị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index