Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 16:30

30Nda née ní, zɨ́a ꞌdíꞌbiógụ Páwulo e kɨ́ Síla sága do ndúꞌyú yée kɨ́dí, “Mɨngburoko ꞌyị e, mááyí méngị káa be ꞌdi zɨ́ma ómomá?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index