Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 16:32

32Nda née ní zɨ́ye úku kúrú Ngére Yésụ zɨ́a kɨ́ ngíti géyị ꞌyị ga bɨ ꞌbe ꞌbɨ ené ní mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index