Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 16:34

34Nda née ní zɨ́a ꞌdíꞌbi Páwulo e kɨ́ Síla ndéré kɨ́ye gị ꞌbe ꞌbɨ ené do íꞌbí éyị́ mɨánu zɨ́ye ánu a. Zɨ́ oꞌdo née kɨ́ ꞌyị ꞌbɨ ꞌbe ꞌbɨ ené ídíye mbá kɨ́ rokinyi gɨ zɨ́a bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Lomo go ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index