Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 16:35

35Sɨmɨ bi mɨárá a née ní, zɨ́ mɨngburoko ꞌyị ga bɨ ꞌyị lúrú bi sɨmɨ ledre e ní, kása mongụ́ ꞌyị ꞌbɨ bolị́sị e zɨ́ ꞌyị bɨ ndịsị lúrú bi kacɨ́ sị́gịnị ní kɨ́dí, “Ótoómo yaꞌdá ga gére née mu zɨ́ye ndéréye.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index