Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 16:36

36Zɨ́ ꞌyị bɨ ndịsị lúrú bi kacɨ́ sị́gịnị née úku ledre zɨ́ Páwulo kɨ́dí, “Mɨngburoko ꞌyị ga bɨ ꞌyị lúrú bi sɨmɨ ledre e ní ukunɨ́ go kɨ́dí sée kɨ́ Síla máídí mu íꞌdí sị́lị́ma gɨ rosé. Cakaba ní, útúásásé go ndéré esé. Ndérésé mu, Lomo idí kɨ́se.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index