Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 16:37

37Tɨ́ lá zɨ́ Páwulo úku ledre zɨ́ mɨngburoko ꞌyị ꞌbɨ bolị́sị ga gére née kɨ́dí, “Ocónɨ́ zée dongará tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ꞌdáꞌdá zɨ́ye ꞌdécị ngbangazé, tɨ́ bɨ azé ꞌyị ꞌbɨ Róma e ní. Gɨ ore zɨ́ye kpá ónzó zée sɨmɨ sị́gịnị. Bɨ ba ní, ilinɨ́ go íꞌdí sị́lị́ye gɨ rozé lá wayí kenée. Ɨ́ꞌɨ, Mɨngburoko ꞌyị ga gére née idínɨ́ ógụ ꞌbúó ye íꞌdí sị́lị́ye gɨ rozé.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index