Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:11

11ꞌYị ꞌbɨ Beréya nɨyí yị́ eyé ꞌyị ga bɨ kɨ́ mɨngburoko sɨmɨ doyé rómo do ꞌbɨ ꞌyị ga bɨ sɨmɨ Tasalonị́ka ní. Zɨ́ye ndị́sịyé índi mbílíye kɨ́ ꞌbúne ro ledre bɨ Páwulo ndịsị úku a gɨ ro Yésụ ní. Zɨ́ye ndị́sịyé kpá ólo kúrú Lomo kacɨ́ kadra mbá gɨ ro ówo a togụ́ ledre bɨ Páwulo ndịsị úku a ba nɨ maꞌdíi yá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index