Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:14

14Geré née ní, zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ga bɨ ore ní kásaókpó Páwulo kóꞌdụ́ mɨkavu, tɨ́ lá Síla e kɨ́ Timatíyo idíakánɨ́ ye sɨmɨ Beréya ore ye.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index