Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:15

15ꞌYị ga bɨ kóo ꞌdịyịotonɨ́ Páwulo ní, ꞌdịyịotonɨ́ wo gị sɨmɨ mongụ́ gara bɨ kɨ́ ịrịné Átani ní, zɨ́ye ndáꞌbalúgu royé kɨ́ sanda zɨ́ Síla e kɨ́ Timatíyo gɨ ro zɨ́ye lódụ́ Páwulo íri ꞌdiya.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index