Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:16

Páwulo uku kúrú Lomo zɨ́ ꞌyị e sɨmɨ Átani

16Sɨmɨ bɨ kóo Páwulo nɨ ndị́sị sóngó Síla e kɨ́ Timatíyo sɨmɨ Átani ní, zɨ́a ídíne kɨ́ mongụ́ lerị́ do mɨmbéꞌdené kɨ́ lúrú lomo ga bɨ yemenɨ́ yée mɨyéme kɨ́ sị́lị́ ꞌyị ní do bi e sɨmɨ mongụ́ gara ore za mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index