Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:2

2Káa zɨ́ bɨ lengbe ní, zɨ́ Páwulo ndéréne sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro, sɨmɨ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro e ota zɨ́a ndị́sịné ódroné kɨ́ ꞌyị e do ledre ga bɨ sɨmɨ mɨéké kúrú Lomo ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index