Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:23

23Káa zɨ́ bɨ mándị́sị gámá sɨmɨ gara ona kɨ́ lúrú éyị́ ga bɨ ndị́sịsé óto úndruyé ní, zɨ́ma lúrúndíki mbayi kɨ́ mɨéké ledre roné kɨ́dí, ‘ZƗ́ LOMO BƗ OWOZÉ WO WÁ NÍ.’ Éyị́ bɨ ndị́sịsé óto úndrua abú bɨ ówosé wo wá ní, cakaba, mándị́sị ꞌdódo ba ledre gɨ roa zɨ́se.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index