Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:25

25Ili ené kpá éyị́ ga bɨ azé íꞌbí a zɨ́a sɨmɨ bɨ azé ndị́sị méngị moko ené ní wá. Gɨ zɨ́a bɨ nɨ ne ꞌyị íꞌbí trịdrị kɨ́ ꞌdówụ́ nda kɨ́ éyị́ e mbá zɨ́ ꞌyị e ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index