Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:28

28Yị́ ené gɨ zɨ́ ówo ledre ené kɨ́ ze, zɨ́ze ídíze trịdrị kɨ́ ndị́sị gámáze kɨ́ méngị ledre ga bɨ ndịsịzé méngị yée ba, káa zɨ́ bɨ kóo ngíti mongụ́ ꞌyị éké ledre esé uku kɨ́dí, ‘Azé owụ́ ꞌbɨ Lomo ní.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index