Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:29

29“Gɨ zɨ́a bɨ azé go owụ́ ga bɨ ꞌbɨ Lomo ní, ndazé sómụ́ a bɨ kɨ́dí Lomo nɨ éyị́ bɨ káa zɨ́ lị́lị éyị́ bɨ ꞌyị e yemenɨ́ gɨ sɨmɨ dábu, togụ́ késị́, togụ́ mbú gɨ sɨmɨ tutú kɨ́ ówo ledre ꞌbɨ ꞌyịmaꞌdí e ní wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index