Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:3

3Zɨ́a ndị́sịné úku yéme ledre gɨ roa zɨ́ye kɨ́ ꞌdódo a kɨ́dí, Kɨ́résịto nɨ aka ꞌdóꞌdó zɨ́a úyuné ꞌbúó kí, zɨ́a úrúne gɨ sɨmɨ umbu. Zɨ́ Páwulo úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Yésụ bɨ mándị́sị úku ledre a zɨ́se ba ní, nɨ ne Kɨ́résịto maꞌdáa.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index