Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:30

30ꞌDesị́ ga kóo ní, Lomo ndịsị lúrú cáyi ledre née gɨ zɨ́a bɨ ꞌyị e owonɨ́ aka wo wá ní, tɨ́ lá bɨ nda ba ní, Lomo ndịsị go íꞌbí lorụ zɨ́ ꞌyị e do bi e mbá kɨ́dí ꞌyị e idínɨ́ óyólóꞌbó sómụ́ ledre eyé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index